Foam Polyethylene
โฟม พีอี

พีอี โฟม
ผลิตตามสั่งทุกชนิด
โฟมตาข่ายใส่ผลไม้
โฟมเส้น
โฟมท่อ
โฟมแผ่น
โฟมซอง
โฟมม้วน
โฟมผลิตตามสั่ง

83454906_181236136583155_825671588941660
 

ภาพตัวอย่างสินค้า

83942129_181236299916472_589129729864577

83942129_181236299916472_589129729864577

83454906_181236136583155_825671588941660

83454906_181236136583155_825671588941660

83763338_181236263249809_232028682102138

83763338_181236263249809_232028682102138